Startsait
Programm
Sponsoren
Iwer mech
Meng Frenn
Meng CD
Flott Links
Liddertexter
100 Joer Feier
Krozelbuch
Fotoalbum
Spass an Fun
Kee Promill !!!
Disclaimer

Home DikkrecherBeier Hei am Land Du bass ... Béierliddchen Béier Chachacha Jeanny Animatioun... Komm mat mir... Samba-Pëppchen Merci Grouss Léiwt

6)  Bei´er  Cha cha cha

 

Drenk mol,drenk lo mol  mat mir ee gudde Mini.

So mol virwat drenk’s du lo kee Pat mat mir ?

Wéiass dat,lo mat engem gudde kille Mini !

Wéini kréin’ech lo dee gudde Pat vun dir ?

 

Oh,wat dee Bei´er sou gudd schmaacht !

Oh,ech drenken dach sou gäre mat.

Oh een Himpchen mat der Kre´inchen drenken ech sou gäre mat.

Well esou ee guddenHimpchen jo dee brengt mech dach sou richteg a schmass.

 

Hei drenk mol,drenk lo mol  mat mir ee gudde Mini.

So mol virwat drenk’s du lo kee gudde Pat mat ?

Wéiass dat,lo mat engem gudde kille Mini !

Wéini kréin’ech lo dee gudde Pat vun dir ?

 

INSTRUMENTAL

 

Ech drenke gär mat dir ee gudde mat.Ech drenke gär ee gudde Pat.

Ech drenke gär ee gudde Mini mat !  Komm gef ee Pat.

Sou gären drenken ech dee Béier mat.Ech drenke gär ee killen  Pat.

Ech drenken dach sou gär ee Mini mat !  Geff einfach  ee Pat.

 

Ei,wat dee Bei´er dir laacht.Jo,we´i dee Bei´er gudd schmacht.

Mir drenke Be´ier am Daach An duerno lehe mir eis Flaach !

Ei,wat dee Bei´er dir laacht.Jo,we´idee Bei´er gudd schmacht.

Mir drenke Be´ier am Daach

Duerno leie mer Flaach !

 

Ech drenke gär mat dir ee gudde mat.Ech drenke gär ee gudde Pat.

Ech drenke gär ee kille Mini mat !  Komm gef ee Pat.

 

Instrumental         mat :  la,la,la,la,la,la,

 

Sou gären drenken ech dee Béier mat.Ech drenke gär ee killen  Pat.

Ech drenken dach sou gär ee Mini mat !  Geff einfach  ee Pat.

 

©2006 eenoldie.lu -